Wygraj Samsung Galaxy S10

Konkurs smartfon samsung galaxy s10
Fot. Konkurs Samsung Galaxy S10 – 2019

Wygraj smartfona w konkursie z Samsung Galaxy S10

Przed­sta­wiamy Wam nowy kon­kurs Sam­sung Galaxy S10, gdzie będziesz miał szansę wygrać Smart­fona za darmo! Zanim prze­wi­niesz na dół i spraw­dzisz warunki wzię­cia udziału, które trzeba speł­nić, aby wygrać Sam­sunga Galaxy S10. Chcemy, abyś poznał zalety tele­fonu, tak żebyś był świa­domy tego, jak wspa­niałe funk­cje ofe­ruje i jak ogromną radość może Ci przy­nieść, kiedy oka­żesz się zwy­cięzcą.

Konkurs smartfon ogólne informacje, dotyczące losowania

Strona z kon­kur­sami, jaką jest Wygry­waj w Sieci oraz jej part­ne­rzy, sta­rają się zapew­niać i udo­stęp­niać atrak­cyjne top nagrody, aby zabawa była jesz­cze lep­sza. Odrzu­camy nachalne pro­mo­cyjne zgło­sze­nia z kiep­skimi nagro­dami, wyglą­da­ją­cymi jak reklama. Nie znaj­dziesz tutaj rów­nież nacią­ga­nia na wysy­ła­nie smsów, czy próśb o udo­stęp­nie­nia na Face­bo­oku’u. Liczy się dla nas budo­wa­nie spo­łecz­no­ści, która konkursy online, trak­tuje jako dobrą zabawę.

Tym samym, nie możemy Ci zagwa­ran­to­wać, że to Ty wygrasz smart­fona, jakim jest Sam­sung Galaxy S10. Jed­nak możemy Ci obie­cać, że jeżeli przy odro­bi­nie szczę­ścia, wygrasz kon­kurs ze smart­fo­nem, to będzie to dla Cie­bie ogromna nie­spo­dzianka i satys­fak­cja.

Informacje o nagrodzie, jaką jest darmowy smartfon Samsung Galaxy S10

Co kryje w sobie tak naprawdę główna nagroda, kon­kursu ze smart­fo­nem? Mogli­by­śmy napi­sać o tym kilka arty­ku­łów, ponie­waż temat jest tak obszerny, mimo to sku­pimy się tylko na naj­waż­niej­szych cechach i oczy­wi­ście… cenie. Sam­sung Galaxy S10 miał swoją ofi­cjalną pre­mierę 8 marca i przez wielu zwo­len­ni­ków, jak i prze­ciw­ni­ków Andro­ida, został okrzyk­nięty obec­nie tele­fo­nem roku 2019.

Ciekawostka
Samsung Galaxy S10 512 GB – Cena 4999 zł.

Sam­sunga w porów­na­niu do innych ofe­ro­wa­nych na rynku roz­wią­zań takich jak huawei, iphone, sony, lenovo itd. od zawsze sta­wiało się naj­bli­żej jako­ści zdjęć porów­ny­wal­nej do apa­ratu. Tak samo jest i teraz „foto­gra­ficzny geniusz”. Nie roz­pi­su­jąc się na temat spe­cy­fi­ka­cji tech­nicz­nej apa­ratu, ale patrząc na zdję­cia i video, możemy śmiało powie­dzieć, że robią wra­że­nie i powyż­sze okre­śle­nie nie powinno być dla nikogo zasko­cze­niem.

Swoją drogą, robi świetne sel­fie!

Zdjęcie zrobione wygranym smartfonem 

 

Zdjęcie wykonane konkursowym smartfonem Samsung Galaxy S10

Kon­kur­sowy Smart­fon klasy pre­mium, jak wszyst­kie poprzed­nie wer­sje urzą­dzeń z serii galaxy S, jest przy­sto­so­wany na wyso­kim pozio­mie, do potrzeb pracy i obsługi wielu obcią­ża­ją­cych apli­ka­cji.

Jest rów­nież świetną zabawką dla fanów gier i table­tów. Posiada duży wyświe­tlacz 6,1-cala, przez co gry typu Fort­nite czy Mobile Legends, stają się bar­dziej realną roz­rywką na naj­wyż­szym pozio­mie.

Wygraj smartfon graj w fortnite 

 

Fortnite Mobile na Samsunsg Galaxy S10


Warunki wzięcia udziału w konkursie z Samsung Galaxy S10

Wzięcie udziału w konkursie wymaga:

 •  Poda­nia pod­sta­wo­wych danych – na pod­sta­wie któ­rych, zosta­nie utwo­rzony uni­kalny iden­ty­fi­ka­tor, z Twoim nume­rem, który weź­mie udział w loso­wa­niu smart­fona – Imię, nazwi­sko, adres do wysyłki.
 • Wyboru dostawy – w razie wygranej smartfona – Poczta Polska, Kurier DHL, DPD.
 • Podania adresu e-mail – w celu wysyłki wiadomości potwierdzającej twój udział i zabezpieczającej organizatorów przed spamem.
 • Potwierdzenia adresu e-mail – W celu potwierdzenia zgłoszenia twojego udziału, w konkursie ze smartfonem.

Gdzie dowiem się, czy wygrałem Samsung Galaxy S10?

Jeżeli będziesz jed­nym z wylo­so­wa­nych i wygrasz w kon­kur­sie z Sam­sun­giem Galaxy S10, zosta­niesz o tym powia­do­miony poprzez e-mail, oraz tele­fo­nicz­nie. Po otrzy­ma­niu infor­ma­cji, o wygra­nej smart­fona, będziesz mógł wybrać pre­fe­ro­wany ter­min odbioru paczki od kuriera.

Instrukcja wzięcia udziału w konkursie ze smartfonem Samsung Galaxy S10

 • Wejdź na poniższy przycisk, aby zgłosić się do konkursu ze smartfonem Galaxy S10.
 • Wypełnij formularz, podając wymagane dane.
 • Potwierdź adres e-mail, wchodząc na swoją skrzynkę. Pozwoli to nadać i potwierdzić twój numer identyfikacyjny w losowaniu.
 • Sprawdzaj pocztę i oczekuj wyników losowania, początkiem każdego miesiąca.

Podobne konkursy online z telefonami

Nasza strona z kon­kur­sami, ofe­ruję wiele innych loso­wań. Możesz u nas spo­tkać kon­kursy inter­ne­towe gdzie do wygra­nia, są waka­cje, samo­chód, week­end w luk­su­so­wym hotelu w War­sza­wie, sprzęt RTV, agd, tele­fony z sys­te­mem Ios i Android, oraz wiele innych! Nie ogra­ni­czaj się, możesz wziąć udział w każ­dym z nich, może w któ­rymś Ci się poszczę­ści!

4.7/5 - (40 votes)

6 komentarzy

 1. Anna 24/07/2019 Odpowiedz
 2. Krzysztof 03/11/2019 Odpowiedz
 3. Maciek 17/01/2020 Odpowiedz
 4. Kamil 30/04/2020 Odpowiedz
 5. Zbyszek 03/05/2020 Odpowiedz
 6. Marek 09/08/2020 Odpowiedz

Zostaw Komentarz